کارگاههای آموزشی

- کارگاه تهیه کرمهای گیاهی و پمادهای طبیعی
- کارگاه گیاهان دارویی از منظر اسلام
- کارگاه تولید عسل های دارویی
- کارگاه دیمکاری گیاهان دارویی